Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Program Producer [ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
02 Nhân viên quản lý ngành hàng  (Food) [ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
03 Nhân viên quản lý ngành hàng  (Home appliance) [ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
04 Phó Trưởng nhóm quản lý ngành hàng (Home appliances & Furniture)[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
05 Trưởng phòng kỹ thuật phát sóng - Technical Manager[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
06 Trưởng/ Phó phòng pháp lý[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
07 Trưởng phòng IT[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
08 Nhân viên chăm sóc khách hàng (part time)[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
09 Trưởng phòng phát triển kinh doanh [ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
10 Nhân viên phát triển kinh doanh[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
11 Nhân viên bán hàng dự án[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
12 Graphic Designer[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
13 Online Merchandiser[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
14 IT Software Engineer[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
15 Kế toán hàng hóa[ New ] Hồ Chí Minh 31/12/2015
Chấp nhận thanh toán: